MISSIE

Wonen:

 • Een gezonde woon- en groene leefomgeving.
 • Meer woningen in de sociale sector m.n. 1-persoons huishoudens.
 • Een correcte verdeling van de woningen naar rato van de inkomens- en doelgroepen.
 • Meer aandacht en innovatie voor duurzaamheid

Sport:

 • Aandacht voor betaalbare sport als sociale cohesie.
 • Meer harmonisatie van de sportvoorzieningen.
 • Voldoende sportvoorzieningen in de kernen.

Sociaal:

 • Stoppen met het te lang begeleiden van bestaande en nieuwe Nederlanders
 • Mensen met een achterstand in hun kracht zetten en opnemen in de maatschappij.
 • De lagere inkomens ontzien.
 • Krachtige wijk- en dorpsraden, die inbreng hebben.
 • Een duidelijke aanpak voor eenzaamheid.
 • Integratie bevorderen door betere spreiding over alle wijken en kernen.

Cultuur:

 • Een cultuurraad instellen.
 • Cultuur toegankelijk en bereikbaar  maken voor zowel bezoeker als uitvoerende.
 • Een financiële ambitie die past bij onze gemeente.

Economie:

 • Een duidelijke verdeling van de economische activiteiten over de kernen.
 • Initiatieven voor nieuwe werkgelegenheid ondersteunen.
 • Goede winkelvoorziening in elke kern.
 • Een goede infrastructuur bewerkstelligen.

Contant inwoners met gemeente:

 • De inwoners digitaal inzicht geven in de voortgang van hun vraag c.q. aanvraag o.b.v. Digid.
 • Een gemeente website, die transparanter, toegankelijker en klantvriendelijker is.
 • Inwoners en ondernemers staan centraal  in serviceverlening.

Bestuur:

 • Alle raadsvoorstellen laten voorzien worden van tijdgebonden en meetbare kaders.
 • Alle raadsvoorstellen duidelijk, kort en transparant zijn.
 • Een meer dynamische werkwijze in de commissie- en raadsvergaderingen.
 • Terugkoppeling van de werking van het ambtelijk proces o.b.v. het ingevoerde kwaliteitssysteem.
 • Voor de inwoners duidelijke en begrijpelijke taal.

Reacties gesloten